In 2018 heeft Wings of Support 70 projecten uitgevoerd, verdeeld over 21 landen. Daarmee hebben zo’n 100 medewerkers van Wings of Support op vrijwillige basis 17.619 kinderen geholpen.


De stichting heeft het afgelopen jaar € 775.464 ontvangen van haar donateurs en sponsors. € 435.744 komt uit particulieren, € 318.874 uit sponsoring van bedrijven zonder winststreven en € 20.846 uit overige baten. Van elke ontvangen euro gaat 98 cent naar het goede doel. De goede doelen, variërend van after-schoolprogramma’s tot aanschaf van vervoermiddelen en bouw van schoollokalen, treft u aan in Bijlage I.


Net zoals in 2017 volgt het bestuur in 2018 de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan (2017-2020) en het Operationeel Plan 2018. Het verslagjaar staat daarmee in het teken van het verder professionaliseren van de organisatie met het oog op stabiliteit, continuïteit en kwaliteit.


Onze samenwerking met KLM CSR heeft zich in 2018 voortgezet en ons mooie mogelijkheden geboden. Zo was Wings of Support het goede doel tijdens de door KLM Nederland georganiseerde golfdagen voor hun Flying Blue Platinum Elite klanten, voorafgaand aan de KLM Open bij The Dutch in Spijk. Later in het jaar mochten we een prachtige cheque ontvangen uit handen van KLM CEO Pieter Elbers tijdens de businessloop van de Dam tot Damloop. Het gezamenlijk communicatie- en actieplan heeft tot regelmatige uitingen over WoS via interne KLM media gezorgd en daardoor ook meer bekendheid gegenereerd. Het partnership is een belangrijke mijlpaal voor de stichting met het oog op erkenning, professionaliteit, continuïteit en bewuste donateursgroei.

In 2018 heeft de WoSwijs een andere vorm gekregen. Waar in 2017 nog drie edities van de digitale WoSwijs uitkwamen, is er in augustus 2018 een start gemaakt met de WoSwijsblog. Deze is vanaf augustus maandelijks verschenen, met een specifiek uitgelicht onderwerp. Met behulp van Foleon en met meer beeldmateriaal, filmpjes en makkelijk te delen artikelen is de digitale bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het magazine verder vergroot door de redactie. Ons social mediabeleid is hierin geïntegreerd, waarbij gebruikt is gemaakt van onze digitale beeldbank. Het uitvoeren van de communicatiestrategie, zoals opgesteld in 2015, heeft bijgedragen aan de beoogde professionalisering en digitale bereikbaarheid van de stichting.


Het twintigjarig bestaan van Wings of Support is met een groot feest in november door medewerkers en grote sponsors in het Hyatt Place te Hoofddorp gevierd. We hebben stilgestaan bij de doorgemaakte groei van WoS van baby tot jongvolwassen stichting. En zoals het opvoeden van een kind lastige tijden met zich mee kan brengen, is dit bij WoS ook geen uitzondering geweest. In deze tijden is het belangrijk om de focus te houden op wat ons WoS-ers bindt: het helpen van kinderen. Niet alleen op zonnige, windstille dagen, maar ook tijdens momenten waar verschil van inzicht speelt. De bezoeken en de persoonlijke contacten met onze projecten zorgen ervoor dat we goed toezicht kunnen houden. Daarnaast moeten we voor een bestendige toekomst van de stichting voldoen aan de eisen die de huidige tijd van een stichting verlangt. Deze administratieve veeleisende zaken vallen vaak niet in het favoriete takenpakket van de meeste WoS-ers.


Het ontwikkelen van onze policy “ongewenst gedrag” heeft, naast het aanpassen van onze interne Code of Conduct voor vrijwilligers en medewerkers van de Stichting, een steentje bijgedragen aan het verder professionaliseren van de organisatie. Ook is per 14 mei 2018 onze privacy policy (AVG) ingegaan.


Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de audit van 2017 over de project procedures heeft het bestuur besloten om de projecten niet alleen bij opstarten maar ook bij afronden via het bestuur te laten lopen.

Ook wat het monitoren en controleren van onze projecten betreft is er een aantal aanvullende controles toegepast. Zo is er een evaluatieformulier ontwikkeld waarmee bestuur en projectcoördinatoren het af te ronden project kunnen beoordelen. Hier wordt de algemene samenwerking, impact en financiële afwikkeling uitgebreid in meegenomen. Daarnaast is voor projecten boven de €10.000 een WoSscan verplicht (voor projecten onder dit bedrag is de scan facultatief) waarmee we (onder andere) de impact van onze hulp kunnen meten. Hiermee kunnen we beter toezicht houden op onze werkzaamheden en op transparante wijze blijven rapporteren.


Het aantal periodieke donateurs is in 2018 verder gestegen, van 3.200 in 2016, naar 3.265 in 2017 en 3.402 in 2018. Deze positieve ontwikkeling heeft zich bovendien verder voortgezet in 2019. De stichting heeft een heldere ambitie neergezet om het aantal vaste donateurs toe te laten nemen en kijkt dan ook tevreden terug op wederom een succesvol jaar. Deze vaste donateurs hebben samen met Wings of Support en haar trouwe sponsoren gezorgd voor mooie inkomsten. Dankzij een actieve en flexibele groep projectcoördinatoren wist de stichting 98% van deze hoge inkomsten direct te besteden aan projecten. Wat dat betreft is 2018 opnieuw een succesvol jaar geweest waarbij de stichting dankzij haar donateurs en sponsors een significante verbetering heeft kunnen bewerkstelligen in de levensomstandigheden van 17.619 kinderen.


Mede dankzij de voortgezette samenwerking met partner KLM heeft Wings of Support opnieuw een laag eigen kosten percentage weten te realiseren in 2018.


Met het jaarverslag legt Wings of Support verantwoording af over haar werkzaamheden in 2018 en biedt ze tegelijkertijd een kijkje achter de schermen van de unieke en betrokken vrijwilligersorganisatie.