Financiën

Analyse van het resultaat | Begroting 2019 | Risico’s en onzekerheden

Analyse van het resultaat


Zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht heeft Wings of Support € 775.464 aan inkomsten geworven, een prachtig bedrag waar we met zijn allen erg trots op mogen zijn. De totale inkomsten van bijna achthonderdduizend euro zijn opgedeeld uit particulieren, bedrijven zonder winststreven en overige baten. De baten vielen in het laatste kwartaal hoger uit dan verwacht, waardoor het lastig werd om het resultaat van € 70.816 toe te wijzen aan een project in 2018. In 2019 zullen de uitgaven aan projecten worden verhoogd met het resultaat van 2019.


In totaal kon Wings of Support 70 projecten steunen in 21 verschillende landen voor een bedrag van € 662.706. Hiervan is € 422.229 besteed aan eenmalige projecten die zijn goedgekeurd in 2018, € 231.883 is besteed aan meerdere jaren projecten, € 5.681 aan klusreizen en € 500 aan Noodhulp. Er werd in totaal € 3.025 besteed aan bankkosten en - € 612 aan projectverhogingen/verlagingen.


Andere kosten gedurende het jaar zijn gerelateerd aan wervingskosten, beheer en administratie en financiële lasten bank gerelateerd. In totaal bedroegen de wervingskosten als percentage van de geworven baten net zoals in 2017 1,9%. De kosten beheer en administratie bedroegen 3,0% (van de geworven baten ten opzichte van 2,2% in 2017. Deze stijging wordt voornamelijk gedreven door additionele jubileumkosten dit jaar à € 8.432. De totale eigen kosten als percentage van de geworven baten van de stichting bedroeg daarmee 4,9% ten opzichte van 4,1% in 2017. Echter een deel van deze eigen kosten wordt vergoed door sponsoren van Wings of Support (€ 20.846). Het netto eigen kosten percentage van de stichting is daarom in 2018 2,2% (2017: 2,7%). Dit betekent dat voor iedere gedoneerde euro, slechts 2 cent nodig is voor eigen kosten en maar liefst 98 cent direct besteed wordt aan de doelstellingen van Wings of Support. Het uiteindelijke resultaat voor de stichting kwam in 2018 uit op + € 70.816 (2017: - € 17.927).


In vergelijking met de vooraf opgestelde begroting van 2018 is het resultaat dus grofweg € 83.000 hoger uitgevallen. Dit wordt gedreven door uitzonderlijke inkomsten in het lustrumjaar, bijvoorbeeld de donatie van KLM vanuit de Dam-tot-Dam en de specifieke donaties om de kosten van het lustrum voor een groot deel weg te nemen. Daarnaast is er een splitsing gemaakt van de baten en kosten van het Wings of Support Open golftoernooi. Het uiteindelijk resultaat wordt door deze splitsing niet beïnvloed. De totale netto eigen kosten als percentage van de geworven baten zijn dus, mede dankzij de directe sponsoring van een deel van de eigen kosten, geëindigd onder begrotingsniveau.Begroting 2019


Opvallend in de begroting 2019 zijn de afnemende baten van particulieren. Het bestuur verwacht dat eenmalige en jaarlijkse donaties verder teruglopen aangezien in 2018 het twintigjarig jubileum werd gevierd. Hetzelfde geldt voor uitzonderlijke giften die vallen onder organisaties zonder winststreven (bijvoorbeeld Dam-tot-Dam). Daarnaast is het van belang dat we met elkaar een nieuwe en andere manier van sponsorwerving ontwikkelen aangezien de huidige sponsorinkomsten voor het grootste deel komen uit relatiebeheer.


Risico’s en onzekerheden


Stichting Wings of Support kent een aantal risico’s en onzekerheden waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Vanwege de sterke wil om de missie van de stichting voort te kunnen zetten vermijdt en beperkt Wings of Support daar waar mogelijk significante risico’s. Het bestuur van de stichting maakt gebruik van de “bowtie” methode om risico’s en beheersmaatregelen te identificeren. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste risico’s waar de stichting aan onderhevig is en de maatregelen die getroffen zijn ter beheersing hiervan:


Een vrijwilliger gedraagt zich niet volgens de normen en waarden van Wings of Support

Om dit risico te minimaliseren eist de stichting van al haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en dient iedereen de Code of Conduct van Wings of Support te volgen. Daarnaast hanteert de stichting een meldprotocol en een externe vertrouwenspersoon.


De stichting kan haar eigen operationele kosten niet meer dragen

Indien door onvoorspelbare redenen plots de inkomsten van Wings of Support wegvallen, kan het zo zijn dat de stichting haar eigen operationele kosten niet meer kan betalen. Ook door een onvoorziene stijging in de eigen kosten kan de stichting in liquiditeitsproblemen komen. Om de gevolgen hiervan te kunnen beheersen hanteert de stichting een continuïteitsreserve. Door deze reserve kunnen de eigen kosten, inclusief een schatting van de waarde van de sponsoring in natura, nog één tot anderhalf jaar worden bekostigd.


Algemeen mismanagement bij een van de lokale projecten

Om de kans op algemeen mismanagement bij een van de door Wings of Support gesponsorde projecten te minimaliseren hanteert de stichting een strenge inleesronde. Via deze inleesronde beoordeelt een variërende groep projectcoördinatoren de huidige status en risico’s van de lokale instelling. Alleen bij goedkeuring van zowel de inleesronde als het bestuur kan een samenwerking opgestart worden. Instellingen komen alleen in aanmerking voor vervolgprojecten wanneer eerdere projecten officieel zijn afgerond, wat alleen mogelijk is wanneer een evaluatierapport is ingediend. Projecten waar de stichting een lange termijn samenwerking mee aangaat zijn contractueel verplicht iedere 6 maanden een voortgangsrapportage op te leveren. Bij het ontbreken van deze rapportages zal Wings of Support niet overgaan tot vervolgbetalingen. Een samenhangend risico is negatieve media, aangezien de focus op goede doelen vanuit media het afgelopen jaar erg is toegenomen. Als er een situatie ontstaat dat externe stakeholders onrust ruiken bij een project van Wings of Support kan de stichting in een slecht daglicht komen te staan afgezien van de correctheid van de gegevens. Mocht deze situatie zich voordoen dan heeft de stichting een procedure opgesteld in samenwerking met KLM Corporate Communications afdeling.


Valsheid in geschrift bij project

Om dit risico te minimaliseren maakt de stichting gebruik van een vier ogen principe. De ene projectcoördinator start het project op en de andere heeft toezicht op de naleving van de processen. De projectcoördinatoren zullen daarnaast jaarverslagen en accountantsverklaringen opvragen indien aanwezig. Bij projecten met een bedrag groter dan € 10.000 wordt de eindevaluatie besproken bij de bestuursvergadering. Als er een vermoeden van fraude of wantrouwen is dan kan de projectcoördinator een vertrouwenspersoon inschakelen. Ook is er de mogelijkheid om de Security Services afdeling van KLM in te schakelen om een onafhankelijk onderzoek te starten.