Fondsen- werving (3)

€ 318.874

Sponsoring

Baten van andere organisaties

zonder winststreven


Net als in 2017 kwam afgelopen jaar een significant deel van de totale baten uit sponsoring. In totaal werd via deze manier € 318.874 geworven, tegen € 315.132 in 2017 (inclusief baten van bedrijven).


Een belangrijk middel van de fondsenwerving voor Wings of Support zijn sponsoraanvragen via projectplannen, waarbij een sponsoraanvraag direct wordt gekoppeld aan één van de projecten van Wings of Support. De stichting streeft naar langdurige samenwerkingen met haar sponsoren. Dit jaar werd er € 42.440 toegekend aan bestemde projecten.


Overige baten


Onder de overige baten vallen de zeer gewaardeerde sponsoring in natura en de waarde van directe vergoedingen van eigen operationele kosten van Wings of Support, dit jaar inclusief kosten gerelateerd aan het lustrum. Deze zeer gewaardeerde steun is essentieel voor Wings of Support om 98 cent van iedere euro uit te kunnen geven aan het helpen van kinderen. In 2018 bedroegen de overige baten € 20.846, in 2017 was dit nog € 10.225. Een groot deel van deze stijging wordt gedreven door de viering van het lustrum.

Rente-inkomsten


Als stichting heeft Wings of Support ervoor gekozen om risico’s te mijden en derhalve worden fondsen niet belegd. Om de fondsen verder veilig te stellen is in het kader van de depositogarantieregeling het vermogen over verschillende banken gespreid in beheer gegeven. In totaal kwam over 2018 geen rente binnen t.o.v. € 187 in 2017.