In 2019 heeft Wings of Support 73 projecten uitgevoerd, verdeeld over 19 landen. Daarmee hebben zo’n 95 medewerkers van Wings of Support op vrijwillige basis 34.440 kinderen geholpen.

De stichting heeft het afgelopen jaar € 699.695 ontvangen van haar donateurs en sponsors. € 429.880 komt van particulieren, € 37.322 uit sponsoring van bedrijven, € 241.750 uit organisaties zonder winststreven en € -9.257 uit overige baten. Van elke ontvangen euro gaat 97 cent naar het goede doel. De goede doelen, variërend van tandheelkundige zorg, zwemlessen en brandblussers tot het financieren van bouwmaterialen voor een school, treft u aan in Bijlage I van het jaarverslag.

Net zoals in 2018 volgt het bestuur in 2019 de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan (2017-2020) en het Operationeel Plan 2019. Het verslagjaar staat daarmee nog steeds in het teken van het verder professionaliseren van de organisatie met het oog op stabiliteit, continuïteit en kwaliteit.

2019 was het jaar waarin Wings of Support precies 10 jaar een Erkend Goed Doel is. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kan men ervan uit gaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt. Onze inrichting van de nieuwe privacy policy en ook de manier van omgaan met klachten of risico’s, gaven een positieve doorslag bij de erkenning. Daarnaast blijkt dat met het stimuleren van bewustzijn en onze controle op hoeveel maatschappelijke impact de activiteiten van de stichting werkelijk hebben, Wings of Support op het goede pad zit. De CBF erkenning geeft ons ook inzicht in andere goede doelen en bevestigt hoe uniek het in Nederland is dat van elke gedoneerde euro 97 cent direct naar de kinderen gaat.

Het derde jaar met KLM als onze partner heeft ons mooie mogelijkheden geboden. Het 100-jarig bestaan van KLM leverde ons, met een stand op de KLM100 Experience Dagen, goede publiciteit én nieuwe donateurs op. Ook waren we, voor het tweede jaar, het goede doel tijdens de door KLM Nederland georganiseerde golfdagen voor hun Flying Blue Platinum Elite klanten, op The International te Badhoeverdorp, voorafgaand aan de KLM Open. Gezien de huidige problematiek rondom het COVID-19 heeft Wings of Support afgezien van sponsorbijdragen van KLM over 2019.

Het gezamenlijke communicatie- en actieplan heeft tot regelmatige uitingen over WoS via interne KLM media gezorgd en daardoor ook meer bekendheid gegenereerd. Het partnership is een belangrijke mijlpaal voor de stichting met het oog op erkenning, professionaliteit, continuïteit en bewuste donateursgroei.

Daarnaast hebben we een start gemaakt met het delen van kennis en informatie over specifieke kinderproblematiek wereldwijd door een samenwerking met Ecpat. Ecpat is een stichting die zich inzet om een einde te maken aan commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland en daarbuiten. Samen met Ecpat, het KLM sustainablity office en studenten van INHolland Diemen is er in 2019 een voorlichtingsmiddag georganiseerd waar aandacht gevraagd werd voor de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen wereldwijd.

In 2019 is de nadruk gelegd op communicatie, intern en extern. Maandelijks zijn er WoSwijs blogs verschenen. Elke editie had een specifiek uitgelicht onderwerp. Met behulp van Foleon en met meer beeldmateriaal, filmpjes en makkelijk te delen artikelen is de digitale bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het magazine verder vergroot. Ons social mediabeleid is hierin geïntegreerd, waarbij gebruikt is gemaakt van onze digitale beeldbank.

Daarnaast stuurt het bestuur na elke bestuursvergadering en/of Raad van Toezicht vergadering een interne update naar alle medewerkers uit. Hiermee is op transparante wijze invulling een kijkje achter de schermen gegeven over het beleid van de stichting. Het uitvoeren van de communicatiestrategie, zoals opgesteld in 2015, heeft bijgedragen aan de verdere optimalisering van professionalisering en digitale bereikbaarheid van de stichting. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de audit van 2017 over de projectprocedures hebben er nog een aantal aanpassingen plaatsgevonden in de projectprocedures. Naast het monitoren en controleren van onze projecten zijn er aanvullende procedures toegepast. Het nieuwe evaluatieformulier ter afsluiting van een project is volledig in gebruik genomen. Een project van € 10.000 of hoger wordt bij afronding ook nog officieel door het bestuur afgesloten. Daarnaast zijn er een aantal controlemomenten in ons CRM systeem Salesforce toegevoegd, waardoor we beter overzicht hebben over de status van een project. Ook is in Salesforce de mogelijkheid ingebouwd om via een project Flying Blue tickets aan te vragen. Hierdoor is het verbruik van gedoneerde Flying Blue Miles inzichtelijker. Verder zijn de verschillende betalingstermijnen specifieker aangegeven bij projecten, waardoor betalingsvertragingen minder vaak voorkomen. Aangezien het handboek voor projectcoördinatoren verouderd bleek, is er in 2019 een volledig nieuwe gemoderniseerde versie verschenen. Deze is opgedeeld in “noodzakelijke” en “interessante” kennis. Aangezien de meeste projectcoördinatoren over een KLM-iPad beschikken is bij het ontwerp van het handboek ervoor gezorgd dat deze handzaam op een tablet te gebruiken is.

Vanuit bestuurlijke kant bleek dat het Huishoudelijk Reglement ook aan vernieuwing toe was. Hier is door een kleine commissie aan gewerkt en het bestuur heeft de aanpassingen naar de huidige tijd toegepast. De wens was om gehoor te geven aan een slagvaardiger en breder gedragen bestuursbeleid vanuit de hele organisatie. Daarnaast is een start gemaakt om de projectcontracten onder de loep te nemen. Deze zullen in 2020 volledig nagekeken worden waardoor we op duurzame wijze samenwerkingen aan kunnen gaan. Het aantal periodieke donateurs is in 2019 verder gestegen, van 3.265 in 2017, 3.402 in 2018 naar 3.524 in 2019. De stichting heeft een heldere ambitie neergezet om het aantal vaste donateurs toe te laten nemen en kijkt dan ook tevreden terug op wederom een succesvol jaar. Deze vaste donateurs hebben samen met Wings of Support en haar trouwe sponsoren gezorgd voor mooie inkomsten. Dankzij een actieve en flexibele groep projectcoördinatoren wist de stichting 97% van deze hoge inkomsten direct te besteden aan projecten. Wat dat betreft is 2019 opnieuw een succesvol jaar geweest waarbij de stichting dankzij haar donateurs en sponsors een significante verbetering heeft kunnen bewerkstelligen in de levensomstandigheden van 34.440 kinderen, ten opzichte van 17.619 kinderen in 2018. Met het jaarverslag legt Wings of Support verantwoording af over haar werkzaamheden in 2019 en biedt ze tegelijkertijd een kijkje achter de schermen van de unieke en betrokken vrijwilligersorganisatie.