Financiën

Analyse van het resultaat | Begroting 2020 |

Risico’s en onzekerheden

Analyse van het resultaat

In 2019 heeft Wings of Support een bedrag van € 699.695 aan inkomsten geworven. Deze inkomsten zijn, zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, opgedeeld in baten van particulieren, baten van bedrijven, baten van organisaties zonder winststreven en overige baten. De projectkosten, wervingskosten, kosten beheer en administratie en financiële baten en lasten telden in 2019 op tot een bedrag van € 678.155. Dit resulteert in een positief resultaat van € 21.541.

Afgelopen jaar hebben we 73 projecten mogen helpen voor een bedrag van € 649.046, inclusief bankkosten à € 2.921. Deze projectkosten worden voornamelijk gedreven door eenmalige projecten (€ 361.671), meerjarenprojecten (€ 282.461), klusreis (€ 6.477), noodhulp (€ 1.100), projectverhogingen (€ 8.077) en het terugstorten van projecten (€ -13.660). Vorig jaar was het totaal van de projectkosten € 662.706. De afgelopen jaren zien we een licht dalende trend met betrekking tot projectkosten, wat resulteert in een positief resultaat in 2018 en in 2019. De komende tijd zal er door het bestuur worden bekeken hoe we kunnen anticiperen op deze trend, dan wel door het krimpen van de stichting qua vermogen of door het meer aantrekken van grotere en/of meer projecten indien deze beschikbaar zijn.

In grafiek 1 is de totale trend in kaart gebracht waarbij onderscheid is gemaakt tussen de twee grootste kosten posten: eenmalige projecten en meerjarenprojecten. Naast projectkosten wordt er gedurende het jaar geld uitgegeven aan wervingskosten, beheer en administratie en bankrekening gerelateerde financiële lasten. In totaal bedroegen de wervingskosten als percentage van de geworven baten in 2019 1,2% ten opzichte van 1,9% in 2018. Deze daling is onder andere te danken aan lagere reiskosten en lagere kosten van het golftoernooi. De kosten beheer en administratie bedroegen 2,3% ten opzichte van 3,0% in 2018. Deze daling wordt voornamelijk gedreven door additionele jubileumkosten vorig jaar à € 8.432. De totale eigen kosten als percentage van de geworven baten van de stichting bedroeg daarmee 3,4% ten opzichte van 4,9% in 2018. Echter een deel van deze eigen kosten werd in 2018 vergoed door sponsoren van Wings of Support (€ 20.846). Het netto eigen kosten percentage van de stichting is daarom in 2018 2,2%, in 2019 is deze gelijk aan 3,4%. Dit betekent dat voor iedere gedoneerde euro er maar liefst 97 cent direct besteed wordt aan de doelstellingen van Wings of Support. Het uiteindelijke resultaat voor de stichting kwam in 2019 uit op + € 21.541 (2018: + € 70.816). Dit positieve resultaat wordt gedreven door lagere projectkosten. We gaan de komende periode analyseren wat de oorzaken hiervan zijn. Ook gaan we zoeken naar mogelijke oplossingen. Het positieve resultaat wordt uiteraard besteed aan (nieuwe) projecten.Begroting 2020

In de begroting 2020 is de som van de baten licht afgenomen. De sponsorcommissie verwacht minder sponsoring binnen te halen. Daarnaast zien we een stijgende trend in eenmalige donaties, deze verwachten we voort te zetten in 2020. Tijdens het maken van de begroting was de komst van COVID-19 onbekend. De financiële steun 2020 zullen we met KLM bespreken. Het contract met KLM loopt af in de zomer van 2020. Na dit jaar zal Wings of Support samen met KLM opnieuw invulling gaan geven aan het nieuwe contract. Afgelopen jaren is er een harmonicaeffect te zien in de post lopende kosten. Dit betekent dat er bijvoorbeeld in 2019 geen geld meer uitgegeven kon worden aan lopende kosten projecten, omdat dit in voorgaande jaren al helemaal was vastgelegd. Het betreft aanvragen waarbij Wings of Support een tegemoetkoming geeft in terugkerende kosten, met een maximum looptijd van drie jaar (en mogelijkheid tot twee jaar verlenging). Om meer controle uit te oefenen op de trend van lopende kosten, is er dit jaar € 90.000 minder begroot. Op deze manier worden de lopende kosten over de jaren heen gelijkmatiger verdeeld. Het is belangrijk om te vermelden dat het helpen van kinderen het hoogst in het vaandel staat bij Wings of Support. Dit zal dan ook altijd voorgaan indien bovenstaande niet kan worden toegepast. Daarnaast zal Wings of Support de komende tijd kijken naar de oorzaken omtrent de licht dalende trend van projectkosten. Verder zien we dat de vaste kosten omtrent kosten beheer en administratie toenemen. Dit komt omdat een groot deel van de kosten voor vele jaren werd gesponsord, daar zijn we erg dankbaar voor. Door een veranderende wereld en herziende contracten zien we stijgingen met betrekking tot de kosten van Salesforce, Exact en het onderhoud van de website. Een aantal diensten krijgen we niet meer gesponsord. Andere kosten stijgen in verband met de professionalisering-slag die Wings of Support wil maken. Dit is terug te zien in o.a. de post registratiekosten.

Risico’s en onzekerheden

Stichting Wings of Support kent een aantal risico’s en onzekerheden waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Vanwege de sterke wil om de missie van de stichting voort te kunnen zetten vermijdt en beperkt Wings of Support daar waar mogelijk significante risico’s. Het bestuur van de stichting maakt gebruik van de “bowtie” methode om risico’s en beheersmaatregelen te identificeren. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste risico’s waar de stichting aan onderhevig is en de maatregelen die getroffen zijn ter beheersing hiervan: Een vrijwilliger gedraagt zich niet volgens de normen en waarden van Wings of Support Om dit risico te minimaliseren eist de stichting van al haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en dient iedereen de Code of Conduct van Wings of Support te volgen. Daarnaast hanteert de stichting een meldprotocol en een externe vertrouwenspersoon. De stichting kan haar eigen operationele kosten niet meer dragen Indien door onvoorspelbare redenen plots de inkomsten van Wings of Support wegvallen, kan het zo zijn dat de stichting haar eigen operationele kosten niet meer kan betalen. Ook door een onvoorziene stijging in de eigen kosten kan de stichting in liquiditeitsproblemen komen. Om de gevolgen hiervan te kunnen beheersen hanteert de stichting een continuïteitsreserve. Door deze reserve kunnen de eigen kosten, inclusief een schatting van de waarde van de sponsoring in natura, nog één tot anderhalf jaar worden bekostigd.

Algemeen mismanagement bij een van de lokale projecten Om de kans op algemeen mismanagement bij een van de door Wings of Support gesponsorde projecten te minimaliseren hanteert de stichting een strenge inleesronde. Via deze inleesronde beoordeelt een variërende groep projectcoördinatoren de huidige status en risico’s van de lokale instelling. Alleen bij goedkeuring van zowel de inleesronde als het bestuur kan een samenwerking opgestart worden. Instellingen komen alleen in aanmerking voor vervolgprojecten wanneer eerdere projecten officieel zijn afgerond, wat alleen mogelijk is wanneer een evaluatierapport is ingediend. Projecten waar de stichting een lange termijn samenwerking mee aangaat zijn contractueel verplicht iedere 6 maanden een voortgangsrapportage op te leveren. Bij het ontbreken van deze rapportages zal Wings of Support niet overgaan tot vervolgbetalingen. Een samenhangend risico is negatieve media, aangezien de focus op goede doelen vanuit media het afgelopen jaar erg is toegenomen. Als er een situatie ontstaat dat externe stakeholders onrust ruiken bij een project van Wings of Support kan de stichting in een slecht daglicht komen te staan afgezien van de correctheid van de gegevens. Mocht deze situatie zich voordoen dan heeft de stichting een procedure opgesteld in samenwerking met KLM Corporate Communications afdeling. Valsheid in geschrift bij project Om dit risico te minimaliseren maakt de stichting gebruik van een vier ogen principe. De ene projectcoördinator start het project op en de andere heeft toezicht op de naleving van de processen. De projectcoördinatoren zullen daarnaast jaarverslagen en accountantsverklaringen opvragen indien aanwezig. Bij projecten met een bedrag groter dan € 10.000 wordt de eindevaluatie besproken bij de bestuursvergadering. Als er een vermoeden van fraude of wantrouwen is dan kan de projectcoördinator een vertrouwenspersoon inschakelen. Ook is er de mogelijkheid om de Security Services afdeling van KLM in te schakelen om een onafhankelijk onderzoek te starten.