Fondsen- werving

€ 699.695

Via verschillende wegen ontvangt Wings of Support financiële middelen die helpen onze missie te verwezenlijken. Afgelopen jaar ontving Wings of Support € 699.695. Dat is plus minus € 76.000 minder dan vorig jaar (2018: € 775.464). De belangrijkste reden hiervoor is dat er in 2018 een hoger bedrag binnenkwam vanuit organisaties zonder winststreven (o.a. door het jubileum). In verband met de komst van COVID-19 heeft het bestuur afgezien van de jaarlijkse KLM bijdrage over 2019 à € 15.700, welke betaalbaar zou worden gesteld in 2020. In 2019 komt 61% van de baten van particulieren, 5% van bedrijven, 35% van organisaties zonder winststreven en -1% uit overige inkomsten (vrijval van kortlopende vorderingen).

Geworven baten

De categorisatie van de baten zoals hier boven genoemd (baten van particulieren, baten van bedrijven en baten van andere organisaties zonder winststreven) is toegepast conform richtlijn 650. Voorheen werden de baten opgedeeld in periodieke bijdrage donateurs, donaties en giften, sponsoring en overige baten, deze opdeling is terug te vinden op onze infographic 2019.