2020 was het jaar waarin Wings of Support zich van haar meest flexibele en creatieve kant heeft kunnen tonen. De eerste twee maanden van het jaar lieten nog geen sporen zien van hoe de rest van het jaar zou verlopen. “Normale” projectaanvragen en uitvoeringen werden gedaan en begin maart ging de jaarlijkse klusreis nog door in Kaapstad. Niemand kon toen vermoeden welke impact de wereldwijde COVID-19 dreiging zou hebben welke vanaf maart de hele wereld op z’n kop zou zetten. De razendsnelle verspreiding van het COVID-19 virus ging gepaard met een wereldwijde lockdown en de invoering van avondklokken op verschillende bestemmingen. Het niet kunnen vliegen op KLM-bestemmingen, de nieuwe omgangsregels, ”blijf thuis” en de anderhalvemetersamenleving heeft ons op creatieve en flexibele wijze met de situatie laten omgaan. Ondanks deze wereldwijde crisis heeft Wings of Support in 2020 63 reguliere projecten uitgevoerd, verdeeld over 18 landen. Daarmee hebben zo’n 85 medewerkers van Wings of Support op vrijwillige basis 24.154 kinderen geholpen. Naast de reguliere projecten hebben we vanwege de buitengewone situatie waarin de wereld zich bevond ook 73 COVID-19 noodhulp aanvragen gefinancierd. Hier hebben we nog 13.607 kinderen kunnen helpen.

De stichting heeft het afgelopen jaar € 665.272 ontvangen van haar donateurs en sponsors. € 407.471 komt van particulieren, € 12.400 uit sponsoring van bedrijven, € 243.568 uit organisaties zonder winststreven en € 1.833 uit overige baten. Van elke ontvangen euro gaat 95 cent naar het goede doel. De goede doelen, variërend van salarissen voor docenten tot het financieren van bouwmaterialen voor een school, treft u aan in Bijlage I van de pdf versie. Net zoals in 2019 volgt het bestuur in 2020 de inhoud van het Meerjarenbeleidsplan (2020-2022) en het Operationeel Plan 2020. Het verslagjaar staat daarmee nog steeds in het teken van het verder professionaliseren van de organisatie met het oog op stabiliteit, continuïteit en kwaliteit.

Door de lockdown en aangepaste COVID-19 maatregelen is Wings of Support overgegaan tot online vergaderen. De tweemaandelijkse medewerkersoverleggen hebben vanaf maart online plaatsgevonden. Het flexibele aanpassingsvermogen van de medewerkers is bewonderenswaardig gebleken. Alle geplande vergaderingen van 2020 zijn uiteindelijk (online) doorgegaan. Feitelijke bezoeken aan projecten bleken door beperkende maatregelen op bestemmingen niet haalbaar. Op veel bestemmingen werd niet gevlogen en kwamen projectcoördinatoren wél op bestemmingen, dan was kamerquarantaine orde van de dag en direct bezoek aan de projecten niet mogelijk. Hierdoor is ook het onderhouden van contact met projecten wereldwijd online gegaan. Om de unieke vorm van contact houden met en het bezoeken van projecten te kunnen waarborgen, zijn we op zoek gegaan naar alternatieven terwijl de wereld op slot zat en de hele KLM vloot op Schiphol geparkeerd stond. Door online presentaties aan lokale KLM-collega’s te geven op alle continenten en hen enthousiast te maken voor Wings of Support, hebben we op onze bestemmingen Wings of Support ambassadeurs kunnen werven. Deze ambassadeurs hebben een aantal rollen en taken. Zij kunnen Wings of Support onder de aandacht brengen van KLM-klanten en collega’s en, indien noodzakelijk, specifieke kennis van wet- en regelgeving over de bestemming delen, lokale materiaalprijzen vergelijken, projectbezoek of controles uitvoeren. In 2021 zal het idee van Wings of Support ambassadeurs verder uitgebreid worden.

De positieve invloed van KLM als onze partner was in 2019 zichtbaar door onze aanwezigheid tijdens het honderdjarige bestaan en de KLM100 Experience Dagen. Wings of Support had het hoogste donateursaantal ooit. Hierdoor zagen de donateurscijfers er begin 2020 zeer rooskleurig uit. Helaas verliep het de rest van 2020 anders. Door de verslechterde economische situatie van KLM werden jaarcontracten niet verlengd en hebben vele collega’s door middel van een vrijwillige vertrekregeling de KLM moeten verlaten. Dit had ook zijn weerslag op onze donateursaantallen. Gevoelsmatig vertaalde het vertrekken bij KLM voor sommigen zich in een opzegging van het donateurschap bij Wings of Support. Het partnership met KLM, dat eind 2020 is verlengd, heeft wederom als basis bewustwording creëren over het werk van Wings of Support onder KLM-personeel, gebruik kunnen maken van expertise en communicatiemiddelen en nadruk op het sociaal maatschappelijk gezicht van KLM. Gezien de huidige economische problematiek rondom COVID-19 heeft Wings of Support afgezien van sponsorbijdragen van KLM over 2020. Het gezamenlijke communicatie- en actieplan heeft tot regelmatige uitingen over WoS via interne KLM-media gezorgd en daardoor ook meer bekendheid gegenereerd. Het partnership is een belangrijke mijlpaal voor de stichting met het oog op erkenning, professionaliteit, continuïteit en bewuste donateursgroei.

Het gemis van “elkaar kunnen ontmoeten” heeft ervoor gezorgd dat de nadruk is gelegd op communicatie, zowel intern als extern. Bijna maandelijks zijn er WoSwijs blogs verschenen. Elke editie had een specifiek uitgelicht onderwerp. Met behulp van Foleon en met meer beeldmateriaal, filmpjes en makkelijk te delen artikelen is de digitale bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het magazine verder vergroot. Ons social mediabeleid is hierin geïntegreerd, waarbij gebruikt is gemaakt van onze digitale beeldbank. Ook is Wings of Support aanwezig geweest op de “goodbye lane” voor KLM-collega’s die hun KLM-artikelen in kwamen leveren na de keuze voor een vrijwillige vertrekregeling. Het thema was hierbij “goodbye does not mean farewell”. Het bestuur stuurt na elke bestuursvergadering en/of Raad van Toezicht vergadering een interne update naar alle medewerkers uit. Hiermee wordt op transparante wijze een kijkje achter de schermen gegeven over het beleid van de stichting. Het uitvoeren van de communicatiestrategie, zoals opgesteld in 2015, heeft bijgedragen aan de verdere optimalisering van professionalisering en digitale bereikbaarheid van de stichting. De wens vanuit de stichting om meer ruchtbaarheid aan interne vacatures te geven is ook gehonoreerd. Zowel op de website als tijdens projectvergaderingen zijn alle interne (bestuur) vacatures geadverteerd. Op de interne KLM newsapp zijn verscheidene vacatures belicht. Door het initiatief van het KLM Blauw Loket zijn een aantal specifieke vacatures binnen de communicatiecommissie vervuld. Deze KLM-collega's konden in de periode waarin ze minder werkten vanwege COVID-19 voor een periode van drie maanden hun expertise en talenten bij andere KLM afdelingen inzetten. Na deze drie maanden heeft Wings of Support dankbaar deze collega’s als vaste vrijwillige medewerkers van de stichting kunnen vasthouden.

In de zomer van 2020 heeft het bestuur een start gemaakt met het formuleren van een duurzaamheidsbeleid voor de stichting. Op 1,5 meter afstand heeft het bestuur een dag “live” vergaderd om tot een opzet van kernelementen te komen die in 2021 nader uitgewerkt zullen worden. De belangrijkste pijlers zijn op sociaal, economisch en milieugebied. Tijdens de bijeenkomst is duidelijk geworden dat naast de reguliere VoG en ondertekende Code of Conduct voor medewerkers van de stichting, het opstellen van een interne gedragscode gewenst is. Hier zal in de loop van 2021 aan gewerkt worden. De vaste donateurs hebben samen met Wings of Support en haar trouwe sponsoren gezorgd voor mooie inkomsten. Dankzij een actieve en flexibele groep projectcoördinatoren wist de stichting 95% van deze hoge inkomsten direct te besteden aan projecten. Wat dat betreft is 2020 opnieuw een succesvol jaar geweest waarbij de stichting dankzij haar donateurs en sponsors een significante verbetering heeft kunnen bewerkstelligen in de levensomstandigheden van bijna 38.000 kinderen, ten opzichte van 34.400 kinderen in 2019. Met dit jaarverslag legt Wings of Support verantwoording af over haar werkzaamheden in 2020 en biedt ze tegelijkertijd een kijkje achter de schermen van een unieke en betrokken vrijwilligersorganisatie.