Financiën

Analyse van het resultaat | Begroting 2020 |

Risico’s en onzekerheden

Analyse van het resultaat

Wings of Support heeft in 2020 een bedrag van € 665.272 aan inkomsten geworven. Hier mogen we met z’n allen trots op zijn, gezien het turbulente en onzekere jaar wat wij als stichting hebben doorgemaakt. De totale inkomsten kunnen worden onderverdeeld in opbrengsten uit particulieren (€ 407.471), bedrijven zonder winststreven (€ 243.568), bedrijven met winststreven (€ 12.400) en overige baten (€ 1.833). De totale kosten in 2020, bestaande uit projectkosten, wervingskosten en administratiekosten, beslaan € 761.473 (exclusief bankkosten). Hiervan is grofweg € 100.000 ter beschikking gesteld voor noodhulp met betrekking tot COVID-19, de drijfveer voor het negatieve resultaat van dit jaar. Hiermee wordt 2020 afgesloten met een negatief resultaat van € 101.002.

In totaal is er € 728.798 uitgegeven aan projecten, waarvan € 430.130 aan eenmalige projecten en € 195.112 aan meerjarenprojecten. Noodhulp uitgezonderd, zijn de kosten voor eenmalige en meerjarenprojecten vrijwel gelijk gebleven. Ditzelfde geldt voor de klusreiskosten, waar in totaal € 5.561 aan gespendeerd is. Er was veel behoefte aan noodhulp vanwege de impact die COVID-19 heeft gehad op gezinnen en kinderen over de hele wereld. Gezien de ernst van de COVID-19 pandemie en de consequenties daarvan op de projecten waar wij support aan leveren, heeft het bestuur besloten om € 100.000 ter beschikking te stellen aan noodhulp. Uiteindelijk is een bedrag van € 99.080 uitgegeven aan essentiële zorg en producten zoals zeep, voedsel en water. In 2021 verwachten wij dat de vraag naar noodhulp zal verminderen. De hoogte van het bedrag voor noodhulp in 2021 is dan ook vastgesteld op ongeveer de helft van het bedrag wat in 2020 is uitgegeven.

Het negatieve resultaat in 2020 kan worden toebedeeld aan de hoogte van noodhulp die is verschaft in 2020. Zonder deze noodhulp waren de baten en lasten van Wings of Support ongeveer gelijk aan elkaar. Hier is bewust voor gekozen, ook gezien de gezonde financiële situatie waarin Wings of Support zich verkeert. Dit negatieve resultaat wordt opgevangen door de bestemmingsreserve. Deze balanspost is significant genoeg om beroep op te doen. De stichting is het jaar 2021 dan ook van start gegaan met een gezonde en solide financiële huishouding als basis.

Naast projectkosten heeft de stichting ook te maken met wervingskosten en kosten beheer en administratie, € 32.676 totaal. Dit komt neer op een percentage van 4,9% van de totale geworven baten, een lichte stijging ten opzichte van het jaar 2019 (3,4%). De voornaamste redenen achter deze stijging zijn de lagere donaties en sponsoring die Wings of Support heeft binnengekregen (€ 665.272 in 2020 versus € 699.695 in 2019) en de hogere kosten beheer en administratie (€ 30.048 in 2020 versus € 16.207 in 2019). De stijging in de laatstgenoemde kostencategorie is toe te schrijven aan kosten met betrekking tot het professionaliseren van de website, en de herziende contracten met Exact en Salesforce.

Ondanks de lichte toename van de totale eigen kosten als percentage van de geworven baten mogen we als stichting zeer tevreden zijn met het feit dat van elke euro die er binnenkomt, ongeveer 95 cent wordt besteed aan doelstellingen van Wings of Support. De stijging wordt gedreven door hogere kosten in beheer en administratiekosten en lagere opbrengsten. WoS zal dit percentage goed monitoren aangezien de stichting naar verwachting iets zal krimpen en de bijdrage van KLM als vergoeding voor de vaste lasten nog even zal uitblijven. De focus ligt voor nu op het behouden en verder stimuleren van onze inkomsten en het vinden van mooie projecten waaraan deze inkomsten kunnen worden besteed.


Begroting 2020

COVID-19 blijft de wereld in zijn greep houden, al is er tegelijkertijd licht aan het einde van de tunnel door vaccinaties. De nasleep van het virus zal nog lang voelbaar blijven, dit zal zijn weerslag hebben op de inkomsten en uitgaven van de stichting. In de begroting van 2021 is er rekening gehouden met de afnemende donaties en sponsoring ten opzichte van 2020.

Door de te verwachte afname in inkomsten tot ongeveer € 590.000 zal erin 2021 ongeveer een bedrag à € 550.000 ter beschikking worden gesteld voor projecten. De kosten met betrekking tot beheer en administratie zijn in 2020 gestegen en zijn ook in 2021 zichtbaar, dit drukt op het percentage van eigen kosten van de geworven baten. De verwachting is dat het eigen kostenpercentage van de geworven baten hoger zal uitkomen dan die in 2020 (6.8% in 2021 versus 4.9% in 2020). De stijging van dit percentage wordt nauwlettend in de gaten gehouden, zodat zoveel mogelijk geld naar de kinderen kan gaan. De begroting 2021 is gebaseerd op het scenario dat er naar verwachting geen beroep gedaan hoeft te worden op de bestemmings-reserve en de stichting van nature krimpt, waarbij de vaste kosten gelijk blijven.

Risico’s en onzekerheden

Zoals iedere stichting kent ook Wings of Support verschillende risico’s en onzekerheden waar de organisatie mee in aanraking komt. Wings of Support vermijdt en beperkt daar waar mogelijk significante risico’s. De “Bowtie” methode wordt gebruikt om risico’s en beheersmaatregelen te identificeren. Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste risico’s waar de stichting aan onderhevig is en de maatregelen die getroffen zijn ter beheersing hiervan:

Een vrijwilliger gedraagt zich niet volgens de normen en waarden van Wings of Support De stichting eist van haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VoG) en iedereen dient de Code of Conduct van Wings of Support te volgen. Daarnaast hanteert de stichting een meldprotocol en heeft de stichting twee externe vertrouwenspersonen. Hiermee wordt het risico dat een vrijwilliger zich niet gedraagt volgens de normen en waarden van Wings of Support geminimaliseerd. De stichting kan haar eigen operationele kosten niet meer dragen Indien door onvoorspelbare redenen plots de inkomsten van Wings of Support wegvallen, kan het zo zijn dat de stichting haar eigen operationele kosten niet meer kan betalen. Ook door een onvoorziene stijging in de eigen kosten kan de stichting in liquiditeitsproblemen komen. Om de gevolgen hiervan te kunnen beheersen hanteert de stichting een continuïteitsreserve. Door deze reserve kunnen de eigen kosten, inclusief een schatting van de waarde van de sponsoring in natura, nog één tot anderhalf jaar worden bekostigd. Daarnaast hanteren we in verband met de komst van COVID-19 een iets hogere bestemmingsreserve, om financiële klappen in de toekomst op te vangen.

Algemeen mismanagement bij een van de lokale projecten Om de kans op algemeen mismanagement bij een van de door Wings of Support gesponsorde projecten te minimaliseren hanteert de stichting een strenge inleesronde. Via deze inleesronde beoordeelt een variërende groep projectcoördinatoren de huidige status en risico’s van de lokale instelling. Alleen bij goedkeuring van zowel de inleesronde als het bestuur kan een samenwerking opgestart worden. Instellingen komen alleen in aanmerking voor vervolgprojecten wanneer eerdere projecten officieel zijn afgerond, wat alleen mogelijk is wanneer een evaluatierapport is ingediend. Projecten waar de stichting een lange termijn samenwerking mee aangaat zijn contractueel verplicht iedere zes maanden een voortgangsrapportage aan te leveren. Bij het ontbreken van deze rapportages zal Wings of Support niet overgaan tot vervolgbetalingen. Een samenhangend risico is negatieve media, aangezien de focus op goede doelen vanuit media het afgelopen jaar erg is toegenomen. Als er een situatie ontstaat waar externe stakeholders onrust ruiken bij een project van Wings of Support kan de stichting in een slecht daglicht komen te staan afgezien van de correctheid van de gegevens. Mocht deze situatie zich voordoen dan heeft de stichting een procedure opgesteld in samenwerking met de KLM Corporate Communications afdeling. Valsheid in geschrifte bij project Om dit risico te minimaliseren maakt de stichting gebruik van een vier ogen principe. De ene projectcoördinator start het project op en de andere heeft toezicht op de naleving van de processen. De projectcoördinatoren zullen daarnaast jaarverslagen en accountantsverklaringen opvragen indien aanwezig. Bij projecten met een bedrag groter dan € 10.000 wordt de eindevaluatie besproken bij de bestuursvergadering. Als er een vermoeden van fraude of wantrouwen is dan kan de projectcoördinator een vertrouwenspersoon inschakelen. Ook is er de mogelijkheid om de Security Services afdeling van KLM in te schakelen om een onafhankelijk onderzoek te starten.