Wij zijn er trots op dat de stichting Wings of Support al sinds 1 april 2009 het CBF-Keurmerk mag dragen. Als keurmerkhouder onderschrijven wij de volgende drie principes van goed bestuur:

1. Binnen de stichting is het toezicht duidelijk gescheiden van het bestuur en de uitvoering. 2. De stichting werkt voortdurend aan een zo goed mogelijke besteding van middelen, zodat doelstellingen effectief en doelmatig worden gerealiseerd. 3. De stichting streeft naar optimale relaties met belanghebbenden en stakeholders.

Een uitgebreide Verantwoordingsverklaring is als bijlage in het pdf verslag opgenomen.

Bestuur

Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:

In 2020 zijn er wijzigingen in de samenstelling van het bestuur geweest. Ruby Kooter heeft de resterende zittingstermijn van Bram Snel overgenomen. Joris van Zadelhoff is begonnen als plaatsvervangend (plv.) bestuurslid communicatie. Querein Olthof heeft de functie van plv. penningmeester van Bram Uijterschout overgenomen. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd bestuurders te schorsen en te ontslaan.

De Raad van Toezicht keurt de benoeming van bestuurders goed en is tevens bevoegd om bestuurders te schorsen. Het bestuur kent op een aantal posten plaatsvervangers. Dit zijn Martine Bosua, plv. secretaris, Querein Olthof, plv. penningmeester, Joris van Zadelhoff, plv. bestuurslid communicatie en Michael van Os de Man, plv. bestuurslid projecten. Het bestuur is in 2020 zesmaal online in vergadering bijeengekomen. Tijdens de eerste vergadering heeft het bestuur het eigen functioneren en de eigen samenstelling geëvalueerd. Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen vergoeding. Slechts noodzakelijke kosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve van de uitvoering van projecten. In 2020 heeft het bestuur geen kosten gedeclareerd.Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2020 uit de volgende personen:

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Evenmin declareerden leden van de Raad van Toezicht kosten. De wijze van benoeming van leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd leden van de Raad te schorsen en te ontslaan. Elk lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk vijf jaren na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredende lid is herbenoembaar. Indien een lid van de Raad van Toezicht in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt deze in het rooster de plaats in van zijn voorganger. Wanneer een nieuw lid van de Raad van Toezicht de termijn van zijn/haar voorganger overneemt, maakt dit nieuwe lid de termijn (van de voorganger) eerst af voordat een eigen termijn ingaat. In 2020 vergaderde de Raad van Toezicht driemaal en alle vergaderingen werden bijgewoond door het bestuur van de stichting. Vaste onderdelen op de agenda waren de kwartaalcijfers en financiële rapportages. De vergadering van juni werd gebruikt om de cijfers over het jaar 2019 te bespreken en goed te keuren. Op de eerste vergadering van het jaar evalueert de Raad van Toezicht de samenstelling en het functioneren van de raad. Tevens evalueert de Raad van Toezicht de samenstelling en het functioneren van het bestuur. Uit deze evaluatie zijn in 2020 geen bijzonderheden voortgekomen. Daarnaast wordt de risicoanalyse structureel besproken in de vergaderingen. Deze heeft betrekking op de continuïteit van de stichting.


Auditcommmissie

De Auditcommissie bestond op 31 december 2020 uit de volgende personen:

De werkzaamheden van de Auditcommissie zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De leden van de Auditcommissie worden voor onbepaalde tijd benoemd. De Auditcommissieleden vergaderden op regelmatige basis en veelal per conference-call, waarbij ook de penningmeester en plaatsvervangend penningmeester aanschoven.