ANBI en Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Sinds 2009 is Wings of Support in het bezit van het CBF-Keurmerk. De CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden andere eisen dan voor kleinere. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Ongeveer 80% van het particuliere geefgeld in Nederland staat onder actief toezicht van het CBF. De 588 Erkende Goede Doelen laten zich ieder jaar vrijwillig toetsen door het CBF. Hierdoor geven de Erkende Goede Doelen een krachtig signaal af: wij zijn een professionele sector waar geldverstrekkers gerust aan kunnen geven. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. De stichting heeft na de hertoetsing in 2020 in april 2021 opnieuw de CBF erkenning gekregen.

Wings of Support is ook een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook is het Jaarverslag beoordeeld op beschikbaarheid, controleverklaring en een aantal belangrijke bepalingen uit de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

image

Integriteit

Integriteit is altijd relevant geweest binnen de stichting en zal dit ook altijd blijven. Bij een organisatie als Wings of Support, waar het om kinderen in kwetsbare situaties gaat, ligt hier nog extra nadruk op. Er is heel veel geregeld op het gebied van integriteit. Bij indiensttreding van de stichting dient elke medewerker een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) te overhandigen. Ook was er al een algemene Code of Conduct, waarin goed omschreven staat welke gedragsnormen wij hanteren. Een ander voorbeeld is onze Child Protection Policy dat van groot belang is in samenwerking met onze lokale projecten, deze is een onderdeel van ons contract met projecten. In 2018 hebben we ook een policy ongewenst gedrag opgesteld en twee externe vertrouwenspersonen (M/V) aangesteld, mochten melders zich niet prettig voelen om met hun klacht bij het bestuur aan te kloppen. Tenslotte werken we met een Bowtie die op verschillende situaties van de stichting ons inzicht in het risico assessment geeft. Binnen onze toekomstige duurzaamheidsplannen vinden we het sociale aspect ook belangrijk. We zullen ons daarom in 2021 concentreren op het formuleren van een interne gedragscode om de stichting een zo prettig mogelijke werkplek te maken waar alle medewerkers zich veilig voelen

Invulling partnership met KLM CSR

In 2017 bezegelden KLM en Stichting Wings of Support de reeds bestaande samenwerking door het tekenen van een driejarig partnership. Wings of Support werd daarmee het officiële goede doel van de KLM. De samenwerking biedt veel waarde voor beide partijen. Voor KLM biedt het partnership met Wings of Support, een stichting die sinds de oprichting onlosmakelijk met het bedrijf verbonden is, de mogelijkheid om wereldwijd lokaal maatschappelijk betrokken te zijn en deze betrokkenheid verder aan haar medewerkers te stimuleren. Eén van de doelen van de samenwerking is meer bekendheid voor Wings of Support te genereren binnen de KLM. Dit is een invulling van de doelstelling om het voorkeurs goede doel van de Nederlandse luchtvaartbranche te worden. Eind 2020 is tot een hernieuwing van dit partnership besloten voor een volgende termijn van drie jaar.

Vliegend personeel van de KLM is historisch gezien sterk betrokken geweest bij de werkzaamheden van Wings of Support. Een ander doel is om ook andere KLM-afdelingen te enthousiasmeren zodat de stichting in de toekomst nog breder gedragen wordt binnen KLM.

Via de samenwerking krijgt Wings of Support bovendien toegang tot essentiële kennis en expertise daar waar ze deze zelf niet bezit (bijvoorbeeld: Salesforce CRM systeem, webonderhoud en ontwikkeling). KLM helpt Wings of Support daarnaast met het laag houden van de eigen kosten, door een deel hiervan op jaarlijkse basis te vergoeden. Dankzij dit element van de samenwerking blijft de stichting in staat tegen zeer lage eigen kosten te opereren. Uiteraard blijft het faciliteren van de reizen van projectcoördinatoren naar de Wings of Supportprojecten tijdens KLM-werktijd onderdeel van de samenwerking. Evenals de optie voor klanten van de KLM om via het Flying Blue programma miles te doneren aan Wings of Support. Door de komst van COVID-19 heeft Wings of Support afgezien van de afgesproken financiële bijdrage van KLM in 2020.

Ook alle KLM events waar Wings of Support bij aanwezig zou zijn in 2020 zijn niet doorgegaan, waardoor het creëren van bekendheid voor de stichting en het laten zien van het sociaal maatschappelijk gezicht van KLM zich heeft beperkt tot een artikel in de Holland Herald en uitingen in de KLM Newsapp.